Algemene voorwaarden STUDIO ZIEZO 

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, Cd-rom, DVD of memory stick.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw. 


2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. 

3. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Studio Ziezo heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. 

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Studio Ziezo gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. 

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Studio Ziezo naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (I) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van Studio Ziezo in rekening gebracht, (II) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (III) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (IV) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
4.3 Indien aannemelijk is dat Studio Ziezo hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en betaling

5.1  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2  Indien de Studio Ziezo het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde
termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

5.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

5.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Studio Ziezo nog niet heeft voldaan. 

6. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft Studio Ziezo na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door Studio Ziezo aan te wijzen RA/AA accountant. 

6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan Studio Ziezo voldoen. 

7. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Studio Ziezo te doen toekomen. 

8. Levering

8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar Studio Ziezo zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door Studio Ziezo onbeschadigd retour zijn ontvangen. 

8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij. 

8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Studio Ziezo vastgesteld. 

8.4 Indien Studio Ziezo en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Studio Ziezo het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen. 

8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is. 

9. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan Studio Ziezo te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden. 

10. Bezit/eigendom Beelddragers

10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan Studio Ziezo zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Studio Ziezo. 

10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Studio Ziezo. 

10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan Studio Ziezo is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd. 

10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die Studio Ziezo hierdoor lijdt te vergoeden.

10.5 Beelddragers blijven eigendom van Studio Ziezo. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

11. Zichtzendingen

11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd. 

11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd. 

11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die Studio Ziezo hierdoor lijdt te vergoeden.

11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan Studio Ziezo, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

12. Opdracht

12.1 Studio Ziezo heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

12.2 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Studio Ziezo zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

12.3 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Studio Ziezo. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Studio Ziezo aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Studio Ziezo in overeenstemming met de offerte.

12.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Studio Ziezo is geretourneerd.

12.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

12.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Studio Ziezo volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Studio Ziezo werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

13. Internet
 
13.1 Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen mag de Wederpartij in geen geval werk van Studio Ziezo op Internet plaatsen. 

13.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of op andere wijze – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op Internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen. 

13.3 De Wederpartij zal Studio Ziezo vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan Studio Ziezo verstrekken.

14. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

15. Licentie
 
15.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Studio Ziezo is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

15.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

15.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.

15.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

15.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub- licenties te verlenen aan derden.

15.6 Indien door Studio Ziezo toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

16. Inbreuk op auteursrecht

16.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

16.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

17. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten 

17.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

17.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

17.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

17.4 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Studio Ziezo op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Studio Ziezo tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

18. Aansprakelijkheid en rechten van derden

18.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
18.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
18.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
18.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

19. Faillissement/surseance

Zowel Studio Ziezo als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

20. Rechts- en forumkeuze

21.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
21.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

21. Aanvullende voorwaarden voor fotografie van bruiloften

21.1 Aanvullend op bovenstaande algemene voorwaarden en meer toegespitst op huwelijksfotografie zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. 

21.2 Wij wijzen u er graag op dat, net als op alle overige aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen van/met Studio Ziezo de algemene voorwaarden van Studio Ziezo van toepassing zijn op deze opdracht. De tekst van de algemene en aanvullende voorwaarden heeft Studio Ziezo u gegeven of per e-mail toegestuurd. Door het geven van een opdracht verklaart u dan ook de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te erkennen en te accepteren, de algemene voorwaarden ontvangen te hebben en bekend te zijn met de inhoud ervan. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

21.3 In aanvulling op de algemene voorwaarden zijn, in geval van fotografie van bruiloften, de onderstaande voorwaarden mede van toepassing. In het geval dat verschillende toepasselijke voorwaarden elkaar eventueel tegenspreken geldt de volgende rangorde van voorrang:
1. Offerte
2. Algemene voorwaarden 
3. Aanvullende voorwaarden voor fotografie van bruiloften
4. Opdrachtbevestiging

22. Wijziging datum

22.1 Bij wijziging van de trouwdatum minder dan 90 dagen voor de geplande datum wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat Fotograaf de betreffende datum vrij houdt en eventueel andere opdrachten heeft moeten afwijzen.

23. Aanvraag

23.1 Bij een aanvraag voor een huwelijksreportage wordt niet automatisch een optie gegeven op de nog beschikbare datum. Als er om een optie wordt gevraagd wordt deze bij zeer hoge uitzondering afgegeven voor maximaal 1 week en zal deze schriftelijk door Studio Ziezo aan de wederpartij worden bevestigd.

24. Annulering

24.1 De opdracht kan door u of de opdrachtgever (=wederpartij) tot het aantal overeengekomen dagen voor de trouwdatum kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering tussen 90 en 30 dagen voor de trouwdatum wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 30 dagen voor de trouwdatum is de wederpartij 75% van het overeengekomen bedrag verschuldigd aan Studio Ziezo.

24.2 Ziekte: indien Fotograaf wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid is om de bruiloft te fotograferen, is hij niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. In dergelijke situatie stelt Studio Ziezo de wederpartij zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte en helpt met het zoeken naar een vervangende fotograaf, die een soortgelijke stijl van fotografie hanteert en de werkzaamheden tegen dezelfde voorwaarden namens Studio Ziezo zal verrichten. Indien er geen vervangende fotograaf beschikbaar is en Studio Ziezo derhalve de opdracht moet annuleren, ontvangt de wederpartij de gedane aanbetaling terug van Studio Ziezo.

25. Aard van de reportage

25.1 Ondanks de ervaring van Studio Ziezo en het feit dat Studio Ziezo zich in zal spannen om aan alle wensen te voldoen, kan Studio Ziezo gezien de aard van een trouwreportage niet garanderen dat aan alle vooraf aangegeven wensen op fotogebied (groepsfoto’s, foto’s van individuen, bepaalde momenten etc.) kan worden voldaan, of dat ieder moment (al dan niet spontaan) kan worden vastgelegd. Studio Ziezo sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het ontbreken van bepaalde momenten op beeld. Het aantal foto’s per onderdeel, de onderwerpen en de stijl en sfeer van fotografie worden bepaald door Studio Ziezo. Er kan in geen geval sprake zijn van emotionele of financiële schade van wederpartij doordat er beelden van bepaalde situaties en/of momenten ontbreken volgens wederpartij.

26. Technische problemen

26.1 Studio Ziezo zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Bij technische problemen is Studio Ziezo niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. Mocht alles mis gaan en er totaal geen foto’s beschikbaar zijn dan is de wederpartij geen kosten aan Studio Ziezo verschuldigd.

27. Overmacht

27.1 In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Studio Ziezo uitgesloten.

27.2 Mocht er op de trouwdag sprake zijn van een verkeersovertreding in geval van tijdnood of ontbreken van adressen waardoor er achter elkaar aan gereden dient te worden, is de geleden schade hiervan voor rekening van de wederpartij.

28. Maaltijd

28.1 Maaltijden (eenvoudig doch voldoende) op de trouwdag van wederpartij zullen worden verzorgt door de wederpartij. Mocht er geen maaltijd zijn geregeld door wederpartij voor de fotograaf van Studio Ziezo zullen de kosten voor een maaltijd worden doorberekend aan de wederpartij.

29. Beeldselectie

29.1 De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door Studio Ziezo gedaan. Niet gebruikt materiaal wordt na betaling factuur verwijderd en is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. Digitale bestanden worden in het overeengekomen JPG formaat aangeleverd en in geen enkele geval RAW bestanden.

30. Beeldselectie album

30.1 De selectie die in het album wordt verwerkt wordt door Studio Ziezo bepaald, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd. Eventuele wijzigingen in het album zoals de volgorde en aantallen van de foto’s kunnen in overleg veranderd worden. De opmaak (layout) van het album kan op deze manier 1 x kosteloos veranderd worden, de volgende wijzigingen worden doorberekend tegen het uurtarief. Na oplevering album kan er geen wijzigingen meer worden opgeleverd.

31. Akkoord producten

31.1 Verzoeken ten aanzien van of kleine wijzigingen in de opgeleverde producten, dienen binnen 30 dagen na oplevering kenbaar gemaakt of verzocht te worden waarna Studio Ziezo deze –voor zover mogelijk en redelijk- zal uitvoeren. Indien Studio Ziezo binnen deze termijn geen verzoeken hiertoe heeft ontvangen gaat hij ervan uit dat de wederpartij akkoord is met het opgeleverde en zullen eventueel daarop gebaseerde producten besteld worden.

32. Auteursrechten

32.1 Het auteursrecht op de foto’s berust bij Studio Ziezo. De wederpartij mag voor privédoeleinden de geleverde digitale bestanden vrij gebruiken. Bij het plaatsen van beelden op internet (b.v. social media) zal er bij elk beeld een naamsvermelding bijgevoegd zijn in de vorm van bedrijfsnaam of de naam van de fotograaf. Bij commercieel gebruik van de bestanden moet eerst toestemming worden gevraagd aan Studio Ziezo door wederpartij. Omgekeerd mag Fotograaf de beelden gebruiken voor eigen zakelijke promotie en acquisitie. Zo zullen de beelden onder meer onderdeel uit mogen maken van zijn portfolio, op de website geplaatst worden, voor Awards worden ingestuurd en gebruikt worden op social media.

33. Betaling

33.1 Bij aanvaarding van de opdracht vraagt Studio Ziezo om aanbetaling van het overeengekomen bedrag zoals overeengekomen in de offerte en orderbevestiging. Bij bruidsfotografie is 25% van het totaalbedrag gebruikelijk.
Bij volledige betaling van de factuur zal Studio Ziezo de beelden leveren. Indien de facturen niet betaald zijn, mag Studio Ziezo levering van de beelden weigeren en mogen de beelden niet gebruikt worden.

33.2 Indien er sprake is van kilometervergoeding zal dit duidelijk vermeld in de offerte en orderbevestiging staan. Parkeerkosten evenals entreekosten voor locaties op de trouwdag van de wederpartij zijn te allen tijde voor rekening van de wederpartij.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

© Studio Ziezo. Mei 2018 | Balensteeg 18, 4201XC Gorinchem

GEGEVENS

geopend op afspraak
Balensteeg 18
4201XC Gorinchem
info@studioziezo.nl
Tel: Johannes 06 10 45 72 40
Tel: Studio 06 14 96 39 77
Whatsapp:06 14 96 39 77
KvK 23037118
BTW nr. 090158507BO2

 

Instagram
    Instagram Error :Bad Request
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google