Privacyverklaring Studio Ziezo

Inleiding

Studio Ziezo is een fotografie en film bedrijf die zich heeft gespecialiseerd in bedrijfsfotografie, particuliere fotografie, bruidsfotografie en film voor zakelijke markt en particulier. Bij elke opdracht worden uw gegevens door Studio Ziezo verzameld. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Studio Ziezo, neem dan gerust contact op! Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Studio Ziezo persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met in achtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving. 

De AVG schrijft voor dat Studio Ziezo inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. 

Studio Ziezo zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Studio Ziezo | Balensteeg 18 | 4201XC Gorinchem | https://www.studioziezo.nlinfo@studioziezo.nl |
KvK-nummer 23037118

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Studio Ziezo verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

Algemene persoonsgegevens:

● bedrijfsnaam
● achternaam
● voornamen
● adres, postcode en woonplaats
● telefoonnummer
● e-mailadres 

Verwerkingsgrond

Studio Ziezo verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien: 

● de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven

● de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Studio Ziezo met betrokkene heeft gesloten

● Studio Ziezo een wettelijke verplichting dient na te komen (bijvoorbeeld financiële administratie)

● Een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang van Studio Ziezo, waar onder meer wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Studio Ziezo aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor één of meerdere van de volgende doelen:

● telefonisch contact, e-mailcontact
● offerte
● facturatie
● klantenbestand
● uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
● afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
● informatie over wijzigen producten en diensten
● marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
● uitvoering wettelijke verplichtingen
● aanleveren online (prive) photo gallery (beschermd met wachtwoord)
● aanleveren online foto- en filmbestanden versturen

Systeem en beveiliging

De persoonsgegevens die wij van u bewaren als u een e-mail stuurt of het contactformulier invult op onze websites worden opgeslagen op de beveiligde servers van YourHosting en Savvii. Met deze twee partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst. Daarnaast komt deze e-mail of het ingevulde formulier in onze mailbox op onze computers binnen waar alleen personeel van Studio Ziezo toegang tot heeft. Deze computers zijn up2date en voorzien van de nodige computer beveiliging. 

Onze websites worden goed onderhouden en up2date gehouden, daarnaast voldoen de websites aan de nieuwe cookiewet en hebben de websites een SSL certificaat.

Dit  betekent dat uw verbinding met deze websites privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Beheer op deze websites wordt alleen toegepast door personeel van Studio Ziezo.

Voor onze administratie (offerte, facturatie, opdrachtbevestiging, uitvoering wettelijke verplichtingen, klantenbestand) gebruiken we uw persoonsgegevens met als doel de opdracht voor u uit te kunnen voeren. De grondslag hiervoor is:

● de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven

● de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Studio Ziezo met betrokkene heeft gesloten

● Studio Ziezo een wettelijke verplichting dient na te komen
de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven

● Een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang van Studio Ziezo, waar onder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Studio Ziezo aan betrokkene.

De administratie wordt alleen door personeel van Studio Ziezo ingevoerd en onderhouden en verzorgt ZZP-Administratiekantoor verder onze boekhouding. Met ZZP-Administratiekantoor is een verwerkersovereenkomst ondertekend.

Om een product of dienst (denk aan fotoalbum, fotoafdruk) te kunnen leveren welke u bij ons heeft besteld, worden gegevens (dit kan oa zijn: beeld, namen, trouwdatum) aan derden gestuurd. Met vaste leveranciers hebben we een verwerkersovereenkomst opgesteld.

Uitgewerkte en afgenomen foto’s die Studio Ziezo in opdracht van u heeft gemaakt worden bewaard in ons fotoarchief op externe harde schijven. Deze dienen als backup waar u gebruik van kunt maken mocht u die foto’s kwijt raken. Werkmateriaal uit een foto of filmopdracht bewaren we 6 maanden. Alleen het personeel van Studio Ziezo heeft toegang tot dit offline archief. Foto’s en film materiaal die gepubliceerd zijn op onze websites hebben toestemming van opdrachtgevers en/of betrokkenen middels modelvrijwaringsverklaringen.

Omdat Studio Ziezo graag wil weten hoe bezoekers onze websites gebruiken, wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. Via deze website worden er cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor Studio Ziezo. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Toegang tot deze dienst is alleen toegankelijk voor personeel van Studio Ziezo.

Voor toekomstige marketing activiteiten: nieuwsbrief, promotie, uitnodigingen, aanbiedingen, webshop vragen we toestemming van te voren aan u of u dat wilt ontvangen. Studio Ziezo zal nooit ongevraagd deze activiteiten ondernemen zonder toestemming van de betrokkene. U kunt zich voor de nieuwsbrief u opgeven maar ook uitschrijven. 

Aanleveren van digitale bestanden wordt aangeboden via ShootProof, een online (prive) photo gallery (beschermd met gepersonaliseerd wachtwoord) Hiermee kunt u de gemaakte foto’s op een veilige manier downloaden afgesproken in het overeengekomen bestandsformaat. Daarnaast krijgt u een App voor op uw telefoon wat een dienst is van ShootProof. Alle galleries worden binnen ShootProof beveiligd en niet openbaar opengesteld. Een verwerkersovereenkomst is met ShootProof opgemaakt. Toegang tot deze dienst is alleen toegankelijk voor personeel van Studio Ziezo.

Aanleveren van digitale foto en/of film bestanden kan ook via Wetransfer naar u verstuurd worden. Een verwerkersovereenkomst is met Wetransfer opgemaakt. Toegang tot deze dienst is alleen toegankelijk voor personeel van Studio Ziezo.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Studio Ziezo verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Studio Ziezo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Bewaren en actualiseren

Voor de financiële administratie zal Studio Ziezo de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij de wettelijke grondslag: Studio Ziezo houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen van 7 jaar.

Uitgewerkte en afgenomen foto’s en film materiaal die Studio Ziezo in opdracht of vrij werk van u heeft gemaakt worden bewaard in ons fotoarchief op externe harde schijven en blijven bewaard totdat Studio Ziezo wordt opgeheven. Werkmateriaal wat niet uitgewerkt wordt zal niet onnodig bewaard worden en na 6 maanden verwijderd worden.

Contactgegevens die u heeft verstrekt tijdens ons contact blijven bewaard voor ons klantenadministratie tbv online publicatie (icm modelvrijwaringsverklaringen) wat gekoppeld is aan ons fotoarchief. Deze contactgegevens blijven hierin bewaard totdat Studio Ziezo wordt opgeheven.

E-mails worden 1 jaar bewaard.

Na het aanleveren van digitale foto en/of film bestanden via Wetransfer worden de bestanden 2 maanden in de cloud bewaard en vervolgens verwijderd.

Na het aanleveren van digitale bestanden via ShootProof, een online (prive) photo gallery (beschermd met gepersonaliseerd wachtwoord) worden de bestanden 3 maanden in de cloud bewaard en vervolgens verwijderd.

De betrokkene heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Studio Ziezo of door middel van telefoon of e-mail. Studio Ziezo zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website 

Studio Ziezo gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen maar ook via onze cookiebeleid pagina. Lees voor meer informatie verder op: https://studioziezo.nl/cookiebeleid/
Ter aller tijden kunt u op onze website of via de link in onze emails naar de cookiebeleid pagina gaan en uw toestemming veranderen of zelfs instemming hiervan intrekken.


Beveiliging van de door Studio Ziezo vastgelegde persoonsgegevens 

Studio Ziezo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Studio Ziezo. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Studio Ziezo onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Studio Ziezo meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Studio Ziezo onverwijld contact op met deze betrokkenen. 


Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht 

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Jesse van Camp via info@studioziezo.nl.
Recht op het indienen van een klacht: Heeft u een klacht, dan kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Intrekken toestemming 

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Studio Ziezo schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming. 

© Studio Ziezo. Mei 2018 | Balensteeg 18, 4201XC Gorinchem 

FOTOGRAFIE: STUDIO ZIEZO

GEGEVENS

geopend op afspraak
Balensteeg 18
4201XC Gorinchem
info@studioziezo.nl
Tel: Johannes 06 10 45 72 40
Tel: Studio 06 14 96 39 77
Whatsapp:06 14 96 39 77
KvK 23037118
BTW nr. 090158507BO2

 

Instagram
    Instagram Error :Bad Request
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google